Vedtekter

VEDTEKTER FOR DRANGEDAL NÆRINGSFORENING

Sist revidert på årsmøte 19.03.2013

 

§ 1

Hovedmålsetning

Drangedal Næringsforening skal være et næringspolitisk organ og en møteplass for å fremme medlemmenes interesser, fremme kompetanse og nettverksbygging.

 

§ 2

Målgruppe

Eiere av private bedrifter, selvstendige næringsdrivende og personer med ledende stillinger i offentlig eller privat eide bedrifter har møterett når bedriften er medlem i Drangedal Næringsforening.

 

§ 3

Organisering og driftsmodell

Drangedal Næringsforening skal organiseres som en forening med eget styre. Styret velges av årsmøtet og skal være sammensatt av 10 personer som velges for 2 år av gangen. Halvparten av styret er på valg hvert år, første år velges 5 styremedlemmer for et år

 

Styreleder kaller inn til styremøte. Det kalles inn til ekstraordinært styremøte dersom 10 medlemmer, eller 3 styremedlemmer ber om det. Styret kan fatte vedtak når minst 5 av styremedlemmene er tilstede og en av dem er leder og, eller nestleder. Styrevedtak blir gjort med allment flertall. Ved likt stemmetall har styreleder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra møtene.

 

§ 4

Oppgavene til Næringsforeningen

Skal velge tre av fem styremedlemmer til Drangedal Næringsråd og 3 vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Begge kjønn skal være representert som representant og vararepresentant.
Skal jobbe for å fremme næringsinteressene til medlemmene
Skal være en arena for næringsutvikling og kompetanseutvikling om næringsspørsmål
Skal fungere som en høringsinstans i næringsspørsmål, herunder utarbeidelse av næringsplaner kommunen deltar i.
§ 5

Daglig leder

Drangedal kommune har ansvar for daglig drift og administrasjon av foreningen så lenge begge parter ønsker det. Nivå på bistand fra kommunen avtales for et år om gangen.

 

§ 6

Årsmøte

Årsmøtet skal holdes innen 1. april hvert år.

Medlemsbedriftene har ei stemme hver på årsmøtet. En person kan bare stemme for en bedrift

Årsmøte skal velge styret i Drangedal Næringsforening

Årsmøtet velger tre medlemmer og tre varamedlemmer til Drangedal Næringsråd

Årsmøtet er foreningens øverste organ.

Ekstraordinært årsmøte kalles inn når fire i styret eller 20 medlemmer krever det

 

§7

Medlemsmøte

Medlemsmøtet blir innkalt ved behov

 

§ 8

Økonomi

Drangedal kommune drifter Drangedal Næringsforening så lenge begge parter synes det er formålstjenlig.

§ 9

 Endring av vedtektene

Årsmøtet kan med 2/3 flertall gjøre endringer i vedtektene, omdanne foreningen eller avvikle foreningen.

§ 10

Valgkomité

Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer og komiteens leder. Valgene er for to år. Første år velges et medlem for et år. Leder for valgkomiteen velges hvert år. Valgkomiteen skal sørge for at styret har en sammensetning som sikrer representasjon fra bransjer over en viss størrelse målt i arbeidsplasser.

Folkebadet.no